Nacho Scrambler

tortilla chips / diced chicken / tomato / green onion / pepper jack / salsa verde / sour cream

Brunch September Specials-Pumpkin pancakes
Brunch September Specials-Blueberry pomegranate mimosa
Chilaquiles- Brunch cafe
Brunch September Specials-Farmhouse salad